Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) to polska organizacja skautowa należąca do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i do Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Harcerstwo w Polsce powstało w 1910 roku, w czasie kiedy Polska była pod rozbiorami. Formalnie ZHP powstał w 1918 roku tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W latach dwudziestych Związek był współzałożycielem WOSM i WAGGGS. Gdy wybuchła II Wojna Światowa ZHP nie zawiesił swojej działalności lecz stał się organizacją konspiracyjną kontynuując swoją misję wychowawczą i broniąc kraju. Po wojnie, na skutek zmian politycznych, ZHP utracił członkostwo w WOSM i WAGGGS. Odzyskał je ponownie w 1996 roku.

Dzisiejszy ZHP jest nowoczesną organizacją skautową liczącą ponad 120 tyś. tysięcy członków, otwartą dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich. Harcerskie wartości wychowawcze określa Przyrzeczenie Harcerskie:

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu".

 

Symbolami naszych ideałów są Znaczek Zucha i Krzyż Harcerski.

Wychowanie w ZHP odbywa się w kilku grupach wiekowych:

Odbywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14?16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).

ZHP działa na terenie całego kraju. Podstawową jednostką ZHP jest drużyna licząca średnio 20-30 osób. Drużyny z jednej miejscowości lub dzielnicy dużego miasta tworzą hufiec. Hufce z jednego regionu kraju tworzą chorągiew. Najwyższą władzą Związku jest, zwoływany co cztery lata, Zjazd ZHP który wybiera Przewodniczącego i Naczelnika ZHP. Honorowym Protektorem Związku Harcerstwa Polskiego jest Prezydent RP.