Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

lilijka zhr z napisemKorzenie ZHR sięgają 1980 roku, kiedy powstały Kręgi Instruktorów Harcerskich im.Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) skupiające niezależne, tzw. niepokorne środowiska harcerzy i instruktorów.  W roku 1982 zapoczątkowano coroczną wrześniowa Pielgrzymkę Harcerską na Jasną Górę. W 1983 roku środowiska KIHAM-u ? pomimo oficjalnego zakazu władz PRL i ZHP ? zorganizowały pierwszą w historii Białą Służbę podczas pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Pełnili służbę medyczną, pomagali niepełnosprawnym, pełnili służbę porządkową. Aż do 1989 r. co roku spotykali się na pielgrzymkach w Częstochowie i wspólnych zlotach ?harcerstwa niepokornego? . W roku 1989 większość z tych instruktorów utworzyła ZHR.

ZHR jest organizacja wychowawczą wychowującą w oparciu o wartości chrześcijańskie. Najlepszym narzędziem do tego jest przykład własny instruktorów.  Dlatego ZHR przywiązuje tak dużą wagę do bezwzględnego przestrzegania prawa harcerskiego przez instruktorów. Związek działa w dwóch pionach: żeńskim, na czele którego stoi Naczelniczka Harcerek i męskim, na czele którego stoi Naczelnik Harcerzy. Oznacza to system monoedukacyjny, czyli istnienie oddzielnych pod względem programowym drużyn męskich i żeńskich.
Od samego początku ZHR ma charakter chrześcijański. Jego instruktorzy  i harcerze starsi od 1983 roku uczestniczą we wszystkich Białych Służbach, kiedy Ojciec Święty odwiedza Polskę.
ZHR zorganizował również Białą Służbę w Czechach, na Litwie, Łotwie i na Ukrainie.
W 1996 roku nastąpiło zawierzenie ZHR Matce Bożej i specjalna prywatna audiencja delegacji władz naczelnych ZHR u Ojca Świętego w Watykanie.
Z inicjatywy ZHR, 22 lutego 2003 r. bł. phm. Wincenty Frelichowski został ogłoszony patronem  Harcerstwa Polskiego.
W roku 2001 ZHR włączył się w tworzenie Dnia Papieskiego na każdym z poziomów: organizacyjnym, duchowym, wychowawczym, intelektualnym i artystycznym.
Nauczanie Jana Pawła II jest integralna częścią programu wychowawczego ZHR.
Najważniejszym elementem wychowania Harcerskiego jest służba bliźniemu. Od początku swojego istnienia ZHR bardzo aktywnie pomaga polskim środowiskom na Ukrainie, Litwie, Łotwie, w Rosji, Kazachstanie i na Białorusi. Tworzy  tam nowe drużyny, pomaga ubogim Polakom, organizuje dzieciom i młodzieży letni wypoczynek.
Podczas ostatnich powodzi instruktorzy i harcerze natychmiast włączyli się w akcje pomocy organizując wyprawy na miejsce kataklizmu, pracując przy oczyszczaniu zalanych terenów, organizując dzieciom z dotkniętych terenów obozy i kolonie.
W roku 2003 ZHR rozpoczął realizacje programu ?Afryka?, którego celem jest niesienie szerokiej pomocy misjom Kościoła. 
Jednak bez przygody nie da zarazić się młodzieży bakcylem służby harcerskiej. Środowiska ZHR co roku organizują obozy zimowe i letnie, śródroczne biwaki i rajdy terenowe. 
ZHR liczy dziś ok. 15 tysięcy członków i działa w 13 okręgach na terenie całego kraju.