Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętna pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

przyrzeczenie3Pierwsza publikacja tekstu ślubowania skautowego miała miejsce we Lwowie 1 listopada 1911 r. Dla działającej tam Związkowej Komendy Skautowej i jej drużyn. Powyższe przyrzeczenie zostało przyjęte przez Nadzwyczajny Zjazd ZHP 10 czerwca 1995 r. Poniżej fragment Uchwały tego Zjazdu w sprawie zmian w Statucie: "Służbę Bogu rozumiemy tak, jak jest ona definiowana w Konstytucji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Wiąże się ona nierozerwalnie z akceptacją wszystkich naczelnych wartości duchowych, takich jak Prawda, Dobro, Sprawiedliwość czy Piękno. Jest to , obok służby Polsce i bliźnim, podstawa naszego ruchu.